Elsikkerhet

Kontroll av elektriske anlegg i bedriften

Kontroll av elektrisk anlegg i bedrifter gjennomfører vi med utgangspunkt i internkontrollsystemet til den enkelte bedrift.

Intensjonen med internkontrollforskriften er å fremme HMS-arbeidet i alle norske virksomheter. Internkontrollsystemet skal blant annet inneholde rutiner for å sikre etterlevelse av relevante forskrifts- og normkrav.

Tilsynet foregår slik:

  • På forhånd sender vi brev til bedriften der vi varsler vi om kontrollen og orienterer om bakgrunnen for besøket.
  • Bedriftens internkontrollsystem blir gjennomgått.
  • For å verifisere om vedlikeholdsrutiner fungerer, utfører vi stikkprøvebasert kontroll av det elektriske anlegget.
  • Etter kontrollen skriver vi en rapport. Her blir eventuelle mangler rundt internkontrollsystemer eller elektriske anlegg ført opp med pålegg om utbedring innen en tidsfrist.
  • Bedrifter som ikke følger pålegg, blir fulgt opp med purringer og eventuelle andre hjemlede sanksjonsordninger, til saken er avsluttet.