Økt produksjon av fornybar energi

Kraftforbruket i Norge vil øke betraktelig fremover, med en forventet vekst på 36 TWh frem mot 2040, ifølge NVEs basisscenario. En av de viktigste oppgavene fremover blir å sikre og videreutvikle vår eksisterende kraftproduksjon.

Eviny har et mål om 10 TWh fornybar energi innen 2030. På kort sikt skal vi fokusere på lønnsomme opprustnings- og utvidelsesprosjekter. Samtidig åpner havvind opp nye muligheter for økt fornybar energiproduksjon. Eviny skal utforske muligheter innen havvind sammen med Shell og Lyse.

Utvider vannkraften og satser på havvind

Eviny satser stort på utbygging av mer fornybar energi. Vi utvikler prosjekter som utvider produksjonen i eksisterende vannkraft, og sammen med Shell og Lyse ønsker vi å bygge ut havvind.

– For å nå klimamålene skal Norge blant annet elektrifisere transport og industri. Kraftoverskuddet vi har i dag kan være spist opp innen fem år. Vi trenger mer fornybar energi for å redde klimaet og skape nye grønne arbeidsplasser, sier Olav Osvoll, konserndirektør Fornybar i Eviny.

Skatteendring gir flere lønnsomme prosjekter

Stortinget endret høsten 2020 kraftskatten for å stimulere til økt utbygging av vannkraft. Den nye skattemodellen gir raskere avskriving av investeringer i kraftprosjekter og er viktig for lønnsomhet. Ny teknologi og økt langsiktig kraftpris bidrar også positivt.

– Vi ser så langt lønnsomhet i fem prosjekter som samlet kan gi om lag 80 - 85 GWh årlig. Det tilsvarer strømforbruket i ca. 5000 boliger, forteller Osvoll.

Produserer energi av det samme vannet flere ganger

Disse fem prosjektene er utvidelser av eksisterende vassdragsreguleringer. Ved å overføre mer vann til et eksisterende kraftverk får vi mer regulerbar energi uten å bygge nye kraftverk, magasin og rørgater. Det samme vannet kan brukes i flere kraftverk som ligger nedover i vassdraget.

– Disse prosjektene utnytter ressursene godt, og vi får mye fornybar energi i forhold til arealbruk og naturinngrep. Til slutt er det myndighetene som må avgjøre hvordan vi skal produsere den fornybare energien vi har behov for fremover, poengterer Osvoll.

God dialog

Prosjektene kan gi økt produksjon i flere av kraftverkene til Eviny, blant annet i Samnangervassdraget og Bergsdalsvassdraget. Alle prosjektene er i en tidlig fase, og det vil ta 5-7 år før de kan realiseres.

– Noe baserer seg på tidligere planer, men vi vil se på dette med nye øyne for å finne de beste løsningene. I dette arbeidet vil vi ha god dialog med grunneiere, lokale myndigheter og interesseorganisasjoner, understreker Osvoll.

Oversiktsbilde over Frøland kraftverk
Frøland kraftverk i Samnanger er et av kraftverkene som kan få økt produksjon ved å overføre mer vann

Stort potensial i havvind

Havvind er et nytt område for Eviny. I 2021 etablerte vi et samarbeid med Shell og Lyse om å få bygge havvind i Sørlige Nordsjø og Utsira Nord, der myndighetene har åpnet opp for utbygging.

– Norge har naturgitte fordeler med mye vind i havområdene, og i konsortiet har vi kunnskap fra både offshorevirksomhet og regulerbar vannkraft. Vi må utnytte noe av det enorme potensialet som ligger i havvind for å dekke energibehovet fremover. I tillegg kan en satsing på havvind skape tusenvis av arbeidsplasser langs kysten, sier Osvoll.

Godt samspill mellom vann og vind

Eviny har alltid tatt ansvar for å bidra til et velfungerende energisystem. Havvind vil bli en viktig del av dette fremover, og vi vil være med på denne utviklingen som skjer i vårt område på Vestlandet.

– Vi har inngående kjennskap til hele energisystemet med produksjon av fornybar energi, kompleks infrastruktur og god kunnskap om energihandel og kraftutveksling. Samspillet mellom vannkraft og vindkraft gir oss en fordel. Når det blåser mye, kan vi spare vann i magasinene våre. Når det er vindstille, kan vi dekke kraftbehovet med den regulerbare vannkraften, fremhever Osvoll.