Nye vindparker leverer kraft tilsvarende forbruket til 75 000 husstander

Publisert 21. mai 2024

Med oppkjøpet av vindparkene Guleslettene og Tellenes har Eviny tatt første steg mot å bli en industriell produsent av vindkraft, en forutsetning for å nå målet om produksjon av 2,5 TWh i ny fornybar kraft de neste ti årene.

– Vi skal være en lokal og langsiktig samarbeidspartner for kommuner, bidra til verdiskaping, grønne arbeidsplasser og fremtidig vekst i norsk industri, sier Stig-Magne Svalheim, som leder vindkraftsatsingen i Eviny.

Lokal kraft

Eviny kjøpte Guleslettene og Tellenes fra det internasjonale investeringsfondet Blackrock ved inngangen til 2024. Vindparkene forsyner kraft tilsvarende 75 000 husstanders årlige strømforbruk.

Ordfører i Sokndal, Bjørn-Inge Mydland, synes det er positivt at vindparkene nå har en norsk eier. Samtidig er ordføreren opptatt av rammevilkårene til vindkraftkommunene.

– Økt produksjonsavgift har gitt høyere inntekter. De som avgir areal, må få belønning. I tillegg er det viktig med gode prosesser som involverer lokalsamfunnet i utviklingen av vindkraftprosjekter.

Bjørn-Inge Mydland, ordfører i Sokndal


Ordføreren er positiv til vindkraft, og understreker viktigheten av tilgangen til kraft for norsk nærings- liv. Mydland mener man må ha et balansert syn på vindkraftutbygging, og påpeker betydningen av god balanse mellom utbygging og vern av verdifull natur og sårbare økosystemer.

– Vi har fine naturområder som det ikke er aktuelt å bruke. Sokndal har allerede mye industri, støy og støv, og har gitt et tungt bidrag. Samtidig er det slik at vi i Norge vil ha et aktivt næringsliv og lokale arbeidsplasser. Vindparken er et veldig godt eksempel på hvordan vi har bygget ut vindkraft i tilknytning til annen industri hvor vi har vindkraft og bergverk i samme område
slik at eksisterende infrastruktur kan brukes av begge, sier Mydland.

Viktig balansegang

Guleslettene og Tellenes oppfyller kriterier som vil bli vektlagt når Eviny skal bygge ut ny kraft i fremtiden. Begge prosjekter er bygget ut i områder med begrenset biologisk mangfold, og hvor det blåser mye.

– Eviny har satt seg et ambisiøst mål med produksjon av 2,5 TWh ny fornybar kraft i løpet av de neste ti årene, og vindkraft vil bli nøkkelen til å lykkes.

Stig-Magne Svalheim, leder av vindkraftsatsingen i Eviny

– Landbasert vind er, i tillegg til vannkraften, den energikilden som kan gi kraft til konkurransedyktig pris på kort og mellomlang sikt. Dette er moden teknologi som gjør at vi kan bygge ut til en relativt lavere kostnad, og dermed gi næringsliv nødvendig kraft til omstilling av eksisterende industri og til utvikling av fremtidens arbeidsplasser, sier han.

Samarbeid med kommunene er avgjørende

Svalheim understreker at forutsetningen for å både utvide eksisterende anlegg og bygge ut nye kraftverk er gode lokale prosesser basert på åpenhet og tillit. Eviny er opptatt av at det gjøres gode avveininger mellom natur, lokal verdiskaping og nasjonale behov.

– Vi støtter og er tydelige på at kommuner som avsetter areal til kraftproduksjon skal få tilbake i form av inntekter, lokale arbeidsplasser og annen verdiskaping, understreker Svalheim
og trekker også frem hvordan avveininger mellom natur og inngrep må besluttes gjennom tett samarbeid og åpenhet.

Miljødirektoratet konkluderer i sin rapport fra 2024 at sol- og vindkraft på land er blant de helt nødvendige teknologiene for å nå klimamålene, fordi de er teknisk modne. Samtidig konkluderer direktoratet med at det kan bygges mer vindkraft på land i Norge med akseptable konsekvenser for naturmangfold og karbonrike arealer.

– Mer fornybar energi er en forutsetning for å nå globale klima- og naturmål. Når vi går foran for å sikre mer energi og effekt på naturens premisser, innebærer det en forpliktelse om å gjøre alt vi kan for at nødvendig utbygging gjøres både med tanke på naturens tåleevne, og med lokal aksept, sier Svalheim.

GULESLETTENE - ligger i Bremanger og Kinn kommuner.

* 47 turbiner
* 197 MW installert effekt
* 700 GWh årlig produksjon

TELLENES - ligger i Rogalands-kommunene Lund og Sokndal

* 50 turbiner
* 168 MW installert effekt
* 550 GWh årlig produksjon

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler