Energieffektivisering – energifleksibilitet gir enorme besparelser

Det ligger et enormt potensial for energibesparelser i energieffektivisering av både nye og eksisterende bygg. TEK17 er standarden for energikrav om energiteknisk utforming av nye bygg. Men det finnes flere muligheter. Beregninger fra NVE sier effektivisering av norske bygg kan utgjøre en energibesparelse på ti prosent av landets strømforbruk.

Om man er i startfasen av å planlegge et nytt bygg, bør det så raskt som mulig kobles på en energirådgiver som kan bistå i prosessen. De kan se hvilke løsninger som er mest energieffektive, både på kort og lang sikt. En energirådgiver fra Eviny har i tillegg bred kompetanse på hva som er bærekraftig både for miljøet og lommeboka. Enova har utviklet en egen veileder for etablering av energiledelse.

Spar energi underveis i byggeprosessen med energieffektivisering av byggeplassen. (Lenke til sak om utslippsfrie byggeplasser)

Martin Horne, leder for vekst og forretningsutvikling innen termisk energi i Eviny, har mange gode råd for de som skal planlegge et nytt prosjekt.

– Først og fremst er det viktig at et nytt bygg er energifleksibelt, forteller han.

Fleksibilitet i energisystemet

Energifleksibilitet vil si at det finnes fleksibilitet i energisystemet, slik at det ikke er knyttet opp til kun en energikilde. Kravet i dag er at alle bygg over 1000 kvadratmeter må ha minst 60 prosent energifleksibilitet. Det mener Horne er alt for lite.

– Skal vi nå de klimamålene som er satt, må vi tørre å gjøre mer, sier han og legger til at de byggene som er under konstruksjon eller planlegging kommer til å stå i mange år fremover.

– Derfor er det viktig at vi har lagt til rette for å bruke ulike typer energi, slik at det finnes en mulighet til å benytte det som til enhver tid er mest lønnsomt – både i henhold til miljøet, men også økonomisk, forklarer Horne.

– I nybygg bør man i tillegg til energifleksibilitet tenke på løsninger som gjør at man kan lagre energien, slik at den kan brukes når man trenger den. Eller selge den videre. Smarthusløsninger er også noe som med stor fordel kan implementeres for å få bedre oversikt og styring av forbruk, legger han til.

Også i private boliger er dette løsninger som bør vurderes. I henhold til de nye energikravene i TEK17, er det dessuten en rekke ting som er påbudt for å sørge for gode, energieffektive hus. Dette er blant annet skorstein, slik at man kan ha peis, og krav til mer energieffektive vinduer enn tidligere. Støtteordninger fra det offentlige, som støtteprogram i Enova, er også etablert for å akselerere energieffektiviseringen.

Med dagens strømpriser er det mange som har fått øynene opp for å gjøre tiltak som sparer energi. Både i form av å kutte forbruket, men også å ta i bruk alternative energikilder.

– Når man skal energieffektivisere et bygg, bør man først og fremst kartlegge forbruket, forteller Martin Horne, leder for vekst og forretningsutvikling innen termisk energi hos Eviny.

En kartlegging av et bygg kan sammenlignes med å sette opp et budsjett. For å vite hva du kan spare, må du vite hvor mye, og på hva, du bruker penger på. Eller i dette tilfellet energi.

– Dette kan en energirådgiver bistå med. Tiltak kan være alt fra etterisolering og utskiftning av vinduer, fjernvarme, solcellepaneler eller varmepumper, sier han og legger til at å bruke en energirådgiver kan utløse støtte fra Enova.

Ulike tiltak til ulike bygg

For de som eier bygg som allerede har et vannbårent system, er fjernvarme en av tiltakene Horne trekker spesielt frem.

– I gamle bygg som tidligere har vært varmet opp ved hjelp av for eksempel oljefyring, er det en smal sak å gå over til fjernvarme. Her ligger rørene allerede til rette for det. I bygg uten dette, kan det være fornuftig å heller se på andre tiltak, sier han.

Typiske tiltak du kan gjøre er å etterisolere og å få på plass sentral driftsovervåking av energien i bygget. Om du har mulighet til det, kan dessuten solcellepaneler være en god løsning.

I tilfeller der det er snakk om bygg med flere leietakere, enten det er kontorer eller privatboliger, bør det prioriteres å få på plass energifordeling. På den måten kan man få oversikt over hvor mye energi hver enkelt seksjon forbruker.

Horne forklarer at en slik løsning gir energieffektivisering i form av at hver enkelt leietaker betaler for eget forbruk.

– Ved å betale for eget forbruk, vil de få et insentiv til å spare strøm på en helt annen måte enn når regningen fordeles etter brøk, sier han.

Det offentlige har et særskilt ansvar

Kommuner og fylkeskommuner har et særskilt ansvar når det gjelder å bygge energieffektivt. Det er ofte de som er eiere av avfallsforbrenningsanlegg og energiselskap. Kommunen har også myndighet til å vedta tilknytningsplikt til fjernvarme innenfor et konsesjonsområde. Det vil si et geografisk område der et energiselskap har fått tillatelse til å bygge og drive infrastruktur for levering av energi.

Når kommunene planlegger for nye arealer og tettsteder, er det viktig at de så tidlig som mulig tenker på hvilke effekt- og energibehov som må dekkes i fremtiden. Både med tanke på minst mulig klimagassutslipp og generell energibesparelse, men også for å redusere behov for transport. Kommunen kan fastsette reguleringsbestemmelser og -vilkår på en rekke områder, med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Mye å spare i kommunene

Det er få som eier og drifter så mange store bygg som kommunene. Ofte er i tillegg disse byggene gamle, og i enkelte kommuner er etterslepet på vedlikehold enormt. Ved å inngå en energisparekontrakt (EPC), kan likevel kommunene innføre energieffektivisering helt uten risiko.En energisparekontrakt inngås med en profesjonell aktør som på sin side garanterer at energieffektiviseringstiltak og investeringer finansieres av fremtidige energibesparelser.

Åmot kommune er et godt eksempel. Ved hjelp av EPC oppnådde de hele 32 prosent energibesparelse. Alle typiske kommunale bygg som skoler, barnehager, kulturhus og sykehjem fikk utført en rekke tiltak. Dette var blant annet etterisolering, utskiftning av vinduer og ventilasjonsanlegg og sentral driftsovervåking med et SD-anlegg.

Kort om TEK17

  • TEK17 er en veiledning om tekniske krav til byggverk
  • Setter en grense for hva som er minimumskrav for at et bygg skal kunne føres opp lovlig i Norge
  • I TEK17 står det for eksempel at det ikke er tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel
  • Det finnes på lik linje krav om energieffektivitet: For eksempel at bygg over 1000 kvm skal ha minimum 60 prosent energifleksibilitet og at bolighus må oppføres med skorstein
  • Når bygget er ferdig, må du dokumentere at TEK17 er oppfylt i det ferdige byggverket
  • Dersom man ikke oppfyller kravene i TEK17 når man bygger nytt i dag, kan kommunen kreve at du utbedrer det som ikke er oppfylt for at du skal få brukstillatelse