– Et signalprosjekt for moderne vannkraft

Eviny og SFE har investert over 700 millioner kroner i Jølstra kraftverk og nesten 100 millioner kroner er brukt til miljøtiltak.

Kraftverket var ferdig utbygd i 2021 og produserer 252 GWh årlig. Det tilsvarer strømforbruket i 15 750 husholdninger. Kraftverket er et av de største vannkraftverkene som har blitt bygget i Norge de siste årene.

Jølstra kraftverk ligger i et yndet turområde, men det har vært få protester på utbyggingen. Vanligvis er teknisk infrastruktur ved inntaket til et kraftverk synlige inngrep, men Jølstra har skjult luke, rist og ristrensker inni fjellet. Kraftstasjonen er også plassert inne i fjellet. For å gjøre et populært turområde mer tilgjengelig skal Eviny bygge en bro over elven.

– Vi har gjort mange tiltak for å ta hensyn til fisk. Inntaket til kraftverket er flyttet nedover i vassdraget, slik at elvestrekningen der storauren gyter er uberørt. Det er minstevannføring forbi inntaket, og vi har et anlegg som slipper forbi tilstrekkelig vann når kraftverket står. Vi har også etablert en inntaksrist med liten lysåpning for å hindre at fisk skal gå inn i inntaket til kraftverket. Kort sagt er Jølstra kraftverk et signalprosjekt for moderne vannkraft, sier Kjell Johnny Kvamme, daglig leder i Jølstra Kraft.

Starter nytt kraftprosjekt i år

I år vil Eviny også starte arbeidet med et nytt kraftverk. Tverrelvi kraftverk i Voss herad. Årlig produksjon vil bli ca. 41 GWh, som tilsvarer strømforbruket i 2500 boliger. Kraftverket skal stå ferdig høsten 2024. Utløpet fra kraftstasjonen er plassert ovenfor lakseførende strekning for å sikre gode levevilkår for fisken.

– Vi skal også installere en omløpsventil for å sikre vannføringen i elven dersom kraftverket skulle få en stans, sier prosjektleder Erlend Sanden.