Helhetlig strategi for elektrifisering

Nett og infrastruktur er den største barrieren for å lykkes med et full-elektrisk samfunn. Skal vi lykkes med å nå klimamål og skape nye arbeidsplasser, krever det at vi tenker nytt. I årene fremover ser vi en stor vekst i behov for strøm når transportnæring og kraftintensiv industri etterspør mer elektrisk kraft. Norge må få på plass en helhetlig strategi for elektrifisering som ser produksjon, forbruk og nett i sammenheng.

Dette mener Eviny:

Myndighetene må legge til rette for grønn industri

Det må være tilstrekkelig kapasitet til raskt å behandle søknader om utbygginger av fornybar kraft, elektrifiseringsprosjekter og ny, grønn industri. Bare da sikrer vi den nødvendige forutsigbarheten som næringsliv og industri har behov for.

Vi opplever at det ikke er tilstrekkelig kapasitet til raskt å behandle søknader om utbygginger av fornybar kraft, elektrifiseringsprosjekter og ny, grønn industri. Dette er en stor barriere for å lykkes.

Statnett må få en mer offensiv rolle

Statnett må få mer kapasitet og ressurser, slik at de kan være i forkant når ny og fremtidsrettet industri har behov for mer elektrisk kapasitet. Vi trenger et Statnett som planlegger for ny og økt næringsaktivitet, basert på fornybar strøm.

NVE må få kapasitet til raskere saksbehandling

NVE må få rammer som gir økt kapasitet, og dermed raskere saksbehandling.

Bruk nettselskapenes kompetanse bedre

Regionale nettselskaper med dokumentert kompetanse og erfaring må kunne avlaste Statnett i planlegging og bygging av infrastrukturprosjekter. Dette vil kunne øke tempoet og gjøre arbeidet enklere for Statnett.

Ta i bruk ny teknologi

Strategien må ta høyde for at ny teknologi må utvikles og bli tatt i bruk, noe som kan gjøre det mulig å benytte nettet mer effektivt og holde kostnadene nede. Strømstyringsapper, batterier, digitalisering og bruk av kunstig intelligens er eksempler på teknologi som vil bidra.

Leder samfunnskontakt

Benedicte Staalesen Nilsen

+47 468 11 753 (Åpner telefonklient)