Elsikkerhet

Kontroll av elektriske anlegg hjemme

Vi kontrollerer den elektriske sikkerheten i boliger og hytter. Dette gjør vi på vegne av det offentlige tilsynsapparatet (det lokale elektrisitetstilsyn).

Eier og bruker er ansvarlig for at elektriske anlegg og apparater er i orden.

Som eier av et elektrisk anlegg vil du bli varslet i god tid, vanligvis pr. brev, om tidspunkt for kontroll. Noen ganger er det likevel nødvendig at vi kommer uanmeldt. Da skal vi være tydelige på hvem vi er, hva vi skal utføre, og vi vil selvfølgelig legitimere oss med ID-kort.

Ved kontroll:
  • Hele eller deler av det elektriske anlegget vil bli kontrollert. Omfang og detaljnivå blir vurdert av den enkelte kontrollør på stedet.
  • Kunden, bruker eller eier av det elektriske anlegget må sørge for at noen er til stede ved kontrollen.
  • Vi vil informere om det som eventuelt påvises av feil, og bakgrunnen for at utbedring må foretas.
  • Det blir også gitt generell informasjon om elsikkerhet til den som er til stede ved kontrollen.
  • Har du fått utført endringer eller nye installasjoner de siste fem årene, ønsker vi at du legger frem dokumentasjon fra utførende installatør ved kontrollen.

Etter kontrollen:
  • Rapport skrives og sendes til kunden. Hvis kontrollen ikke har avdekket feil/mangler, vil det komme frem av rapporten, og saken avsluttes.
  • Dersom kontrollen har avdekket feil/mangler, sender vi et forhåndsvarsel. Der vil det stå en frist for eventuelt å klage på punktene hvor det kreves utbedring.
  • Normalt må elektroinstallatør rette påpekte feil og mangler. Installatøren beskriver rettingsarbeidet og sender rapporten i retur til Eviny.
  • Rettingsarbeidet vurderes og rapporten godkjennes.

Hvis kunden ikke sørger for utbedring innen fristen i forhåndsvarselet, sender Det lokale eltilsyn (DLE) et vedtak med en ny frist for utbedring. Hvis dette vedtaket ikke følges opp, sender DLE en purring.

Hvis purringen ikke følges opp, kan anlegget bli stengt og/eller saken oversendes Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) for vurdering av tvangsmulkt med hjemmel i lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, § 13.

I enkelte tilfeller der feil eller mangler er alvorlige, vil det bli fattet direkte vedtak med kort frist for retting.

Kontrollene våre er gratis, men kostnader med utbedringer må eier/bruker dekke selv.