Ansvarlig forbruk og produksjon

All energiproduksjon fører til en miljøpåvirkning, men Eviny jobber målrettet med å redusere våre miljøavtrykk og få mest mulig verdi ut av naturressursene vi utnytter. Eviny arbeider kontinuerlig med forbedring av våre aktiviteter og er pådriver for å begrense fotavtrykket hos kunder og leverandører. Samfunnsansvar er en del av vårt verdigrunnlag, og det forplikter oss til å opptre ansvarlig i all vår virksomhet.

STATUS:

 • 2 273 tonn avfall og 92 % sorteringsgrad i 2021
 • Bærekraftig flytting til et nytt hovedkontor, Skipet, klassifisert som BREEAM Excellent 
 • Totalt CO2-utslipp for 2021 var 32 772 tonn
 • 0 alvorlige miljøhendelser
 • Alle selskap i Eviny-konsernet er miljøsertifisert etter ISO 14001

AMBISJON:

 • Øke kravene til bærekraft i anbudskonkurranser og ved oppfølgning av leverandører og samarbeidspartnere
 • Bærekraftige arbeids- og tjenestereiser
 • Helelektrifisert bilpark innen 2025
 • Optimal forvaltning av vannkraftproduksjonsanlegg gjennom digitalisering og datadrevne beslutninger

Last ned og les årsrapporten for 2021 (PDF) (åpnes i nytt vindu) for å fordype deg enda mer i det vi gjør for å nå bærekraftsmålene.

Vår tilnærming

Eviny investerer betydelig både i nye og eksisterende anlegg, og vi har et klart mål om å sikre en bærekraftig og ansvarlig leverandørkjede. Som innkjøper krever vi derfor at våre leverandører:

 1. Aktivt medvirker til å nå FNs bærekraftsmål
 2. Minimerer skadelige utslipp og avfallsproduksjon i et livsløpsperspektiv
 3. Etterlever internasjonale forretningsetiske konvensjoner
 4. Ikke handler i strid med menneskerettighetene
 5. Ikke handler i strid med forskrift om lønns- og arbeidsforhold ved utførelsen av tjenester

Ansvarlig leverandørkjede og innkjøpspraksis

Konsernets anskaffelser er delt opp i fem kategorier: Entreprenør, Materiell, Konsulent, IKT og Eiendom. Deler av konsernets virksomhet er regulert av Lov om offentlige anskaffelser og reglene i Forsyningsforskriften. Anskaffelser gjennomføres i hovedsak av konsernets innkjøpsavdeling i Eviny AS, men ansvar for enkelte prosesser er plassert i nettselskapet med bakgrunn i gjeldende regulering. Alle anskaffelsesprosesser i konsernet skal følge konsernets innkjøpspolicy og benytte et konsernfells system for å håndtere kontrakter.

Oppfølging av risiko i verdikjeden ivaretas med ulike virkemidler i de ulike stegene i konsernets anskaffelsesprosess. For å sikre at våre leverandører oppfyller krav til HMS, økonomi, samfunnsansvar og kvalitet, benytter Eviny Achilles kvalifikasjonsordning til leverandørsøk og kvalifisering av leverandører.

Achilles er en felles kvalifikasjonsordning for energiselskap i Norden. I dag er 61 prosent av konsernets leverandører registrert i Achilles. Innenfor kategoriene Entreprenør og Materiell er det høyest andel av leverandører som er registrert i Achilles, mens andelen i kategoriene Konsulent, IKT og eiendom er noe lavere. Videre stilles det krav til bærekraftig og ansvarlig leverandørkjede ved gjennomføring av konkurranser og ved oppfølging av inngåtte kontrakter.

Eviny kjøpte i 2021 inn varer og tjenester fra omkring 3500 leverandører, hvorav 36 prosent er lokale leverandører fra Vestland fylke.

Fokusområder i 2021

I alle kontrakter inngår tydelige krav til bærekraftige og ansvarlige leverandørkjeder. I 2021 har vi økt fokus på leverandøroppfølging, og gjennomført revisjoner av leverandører både i samarbeid med Achilles og i egen regi.

Fokusområder for 2022

I 2022 vil fokus være å i større grad gjøre vurderinger på bærekraft på kategorinivå, for å prioritere ressurser der det har størst effekt, samt å i større grad gjøre vesentlighetsvurderinger på klima- og miljø til en integrert del av anskaffelsesprosessen. Konsernets målsetninger for bærekraft skal kommuniseres eksternt for å muliggjøre økt dialog om oppnåelse av målsetninger i samarbeid med leverandører. Ekstern kommunikasjon av konsernets innkjøpsstrategi er også sentralt for å fortsatt legge til rette for en økt andel av lokale leverandører. Videre skal det gjennomføres opplæring i bærekraft for ansatte som er involvert i anskaffelsesprosesser i konsernet.