Energieffektivisering av nybygg: ‒Sørg for å ha god energifleksibilitet

Byggteknisk forskrift, TEK17, er standarden for energikrav til nybygg. Her settes en rekke krav til hvordan det energitekniske i bygget skal utformes. Likevel er potensialet for energieffektivisering av nybygg stort, og arbeidet starter lenge før spaden settes i jorda.

Martin Horne, leder for vekst og forretningsutvikling innen termisk energi i Eviny, har mange gode råd for de som skal planlegge et nytt prosjekt.

‒ Først og fremst er det viktig at et nytt bygg er energifleksibelt, forteller han.

Fleksibilitet i energisystemet

Energifleksibilitet (åpnes i nytt vindu) vil si at det finnes fleksibilitet i energisystemet slik at man ikke er knyttet opp til kun én energikilde. Kravet i dag er at alle bygg over 1000 kvadratmeter må ha minst 60 prosent energifleksibilitet. Det mener Horne er alt for lite.

‒ Skal vi nå de klimamålene som er satt, må vi tørre å gjøre mer, sier han og legger til at de byggene som er under konstruksjon eller planlegging kommer til å stå i mange år fremover.

‒ Derfor er det viktig at vi har lagt til rette for å bruke ulike typer energi, slik at det finnes en mulighet til å benytte det som til enhver tid er mest lønnsomt både i henhold til miljøet, men også økonomisk, forklarer Horne.

‒ I nybygg bør en i tillegg til energifleksibilitet tenke på løsninger som gjør at man kan lagre energien, slik at den kan brukes når man trenger den. Eventuelt selge den videre. Smarthusløsninger er også noe som med stor fordel kan implementeres for å få bedre oversikt og styring av forbruk, legger han til.

Også i private boliger er dette løsninger som bør vurderes. I henhold til de nye energikravene i TEK17, er det dessuten en rekke ting som er påbudt for å sørge for gode, energieffektive hus. Dette er blant annet skorstein, slik at det kan benyttes peis i boligen, og krav til mer energieffektive vinduer enn tidligere. Støtteordninger fra det offentlige, som via støtteprogram i Enova, er også etablert for å akselerere energieffektiviseringen.

Det offentlige har et særskilt ansvar

Kommuner og fylkeskommuner har et særskilt ansvar når det gjelder å bygge energieffektivt. Det er ofte de som er eiere av avfallsforbrenningsanlegg og energiselskap. Kommunen har også myndighet til å vedta tilknytningsplikt til fjernvarme innenfor et konsesjonsområde. Det vil si et geografisk område der et energiselskap er gitt tillatelse til å bygge og drive infrastruktur for levering av energi.

Når kommunene planlegger for nye arealer og tettsteder, er det viktig at de så tidlig som mulig tenker på hvilke effekt- og energibehov som må dekkes i fremtiden. Både med tanke på minst mulig klimagassutslipp og generell energibesparelse, men også for å redusere behov for transport. Kommunen kan fastsette reguleringsbestemmelser og -vilkår på en rekke områder, med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Energieffektive byggeplasser

Det er ikke bare etter at bygget er kommet opp at det kan spares energi. Også underveis i byggeprosessen ligger det et stort potensial for energieffektivisering.

Ved å erstatte den tradisjonelle byggestrømmen med fjernvarme eller batteriløsninger (åpnes i nytt vindu), kan man både spare penger og redusere belastningen på strømnettet betraktelig. Eviny har mange suksesshistorier der fjernvarme og mobile batterier er blitt brukt i konstruksjonsfasen for en mer bærekraftig og kostnadseffektiv byggeprosess.

I en næring som står for 15 prosent av de samlede klimagassutslippene i Norge, er dette helt klart et stort løft, og noe forhåpentligvis flere entreprenører får øynene opp for i tiden fremover.

Se alle våre tjenester


Kort om TEK17

TEK17 (åpnes i nytt vindu) er en veiledning om tekniske krav til byggverk og setter en grense for hva som er minimumskrav for at et bygg skal kunne føres opp lovlig i Norge. I TEK17 står det for eksempel at det ikke er tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel.

Det finnes på lik linje krav om energieffektivitet. For eksempel at bygg over 1000 kvm skal ha minimum 60 prosent energifleksibilitet og at bolighus må oppføres med skorstein.

Når bygget er ferdig, må du dokumentere at TEK17 er oppfylt i det ferdige byggverket. Dersom man ikke oppfyller kravene i TEK17 når man bygger nytt i dag, kan kommunen kreve at du utbedrer det som ikke er oppfylt for at du skal få brukstillatelse.