Finansiell informasjon

Skal vi bli et mer bærekraftig samfunn, må vi samarbeide. Vi må være åpne, og vise at bærekraftige løsninger er de eneste løsningene. I våre årsrapporter og delårsrapporter viser vi hvordan vi jobber med bærekraft. Fordi det arbeidet er det viktigste vi gjør.

Nøkkeltall for 2022

 • Brutto driftsinntekter: 13,0 mrd. kr
 • Konsernresultat: 1.333 mill. kr
 • Utbytte for 2022: 1.781 mill. kr
 • Egenkapital: 11,4 mrd. kr
 • Balanse: 37,3 mrd. kr

Last ned årsrapporter, delårsrapporter og rapporter for samfunnsansvar

Finanskalender 2023

 • Delårsrapport 4. kvartal 2022: 17. februar
 • Årsrapport 2022: 27. april
 • Delårsrapport 1. kvartal 2023: 11. mai
 • Generalforsamling: 24. mai
 • Delårsrapport 2. kvartal 2023: 31. august
 • Delårsrapport 3. kvartal 2023: 2. november

Styrets revisjonsutvalg

Styret i Eviny AS har et revisjonsutvalg som ble etablert i 2008.

Utvalget består av tre styremedlemmer, valgt av styret. Ett av medlemmene skal også være ansattrepresentant. Styret utpeker leder for utvalget, som er sitter i en periode på to år. Revisjonsutvalget møtes minst 5 ganger i året.

Revisjonsutvalgets formål, oppgaver og funksjon er i samsvar med norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse. Revisjonsutvalget gjennomgår blant annet utkastene til kvartals- og årsregnskapene før fremleggelse og godkjenning i styret. I sin gjennomgang av regnskapene har utvalget drøftinger med ledelsen, internrevisjon og ekstern revisor.

En av revisjonsutvalgets oppgaver er å påse at konsernet har uavhengig og effektiv intern og ekstern revisjon. Minst en gang i året har utvalget møte med revisor uten tilstedeværelse fra administrasjonen.

Eierstyring og selskapsledelse

Det overordnede styringssystemet i Eviny er basert på "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse" (åpnes i nytt vindu).

Anbefalingen følges så langt det er hensiktsmessig i forhold til selskapets eierskap og organisering. Gjennom god eierstyring og selskapsledelse skal Eviny bygge tillit, styrke relasjoner og legge grunnlaget for en etisk og bærekraftig forretningsførsel.

Avvik fra NUES-anbefalingen er i hovedsak knyttet til at selskapet ikke er børsnotert og offentlige reguleringer av vår virksomhet. Last ned redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse(pdf, 110 kB) (fil lastes ned)

Vedtekter pr. 29.09.2021

Last ned vedtekter (PDF)(pdf, 32,5 kB) (fil lastes ned)

Generalforsamlinger