Hopp til innhold

Finansiell informasjon

Skal vi bli et mer bærekraftig samfunn, må vi samarbeide. Vi må være åpne, og vise at bærekraftige løsninger er de eneste løsningene. I våre årsrapporter og delårsrapporter viser vi hvordan vi jobber med bærekraft. Fordi det arbeidet er det viktigste vi gjør.

Nøkkeltall for 2021

 • Brutto driftsinntekter: 7,3 mrd. kr
 • Konsernresultat: 816 mill. kr
 • Utbytte for 2021: 916 mill. kr
 • Egenkapital: 11,0 mrd. kr
 • Balanse: 31,7 mrd. kr

Last ned årsrapporter, delårsrapporter og rapporter for samfunnsansvar

Finanskalender 2023

 • Delårsrapport 4. kvartal 2022: 17. februar
 • Årsrapport 2022: 27. april
 • Delårsrapport 1. kvartal 2023: 11. mai
 • Generalforsamling: dato kommer
 • Delårsrapport 2. kvartal 2023: 31. august
 • Delårsrapport 3. kvartal 2023: 2. november

Styrets revisjonsutvalg

Styret i Eviny AS har et revisjonsutvalg som ble etablert i 2008.

Utvalget består av tre styremedlemmer, valgt av styret. Ett av medlemmene skal også være ansattrepresentant. Styret utpeker leder for utvalget, som er sitter i en periode på to år. Revisjonsutvalget møtes minst 5 ganger i året.

Revisjonsutvalgets formål, oppgaver og funksjon er i samsvar med norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse. Revisjonsutvalget gjennomgår blant annet utkastene til kvartals- og årsregnskapene før fremleggelse og godkjenning i styret. I sin gjennomgang av regnskapene har utvalget drøftinger med ledelsen, internrevisjon og ekstern revisor.

En av revisjonsutvalgets oppgaver er å påse at konsernet har uavhengig og effektiv intern og ekstern revisjon. Minst en gang i året har utvalget møte med revisor uten tilstedeværelse fra administrasjonen.

Eierstyring og selskapsledelse

Det overordnede styringssystemet i Eviny er basert på "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse" (åpnes i nytt vindu).

Anbefalingen følges så langt det er hensiktsmessig i forhold til selskapets eierskap og organisering. Gjennom god eierstyring og selskapsledelse skal Eviny bygge tillit, styrke relasjoner og legge grunnlaget for en etisk og bærekraftig forretningsførsel.

Avvik fra NUES-anbefalingen er i hovedsak knyttet til at selskapet ikke er børsnotert og offentlige reguleringer av vår virksomhet. Last ned redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse (PDF). (åpnes i nytt vindu)

Vedtekter pr. 29.09.2021

Last ned vedtekter (PDF)(pdf, 32,5 kB) (fil lastes ned)

Generalforsamlinger