Hopp til innhold

Våre årsrapporter og delårsrapporter

Skal vi bli et mer bærekraftig samfunn, må vi samarbeide. Vi må være åpne, og vise at bærekraftige løsninger er de eneste løsningene. I våre årsrapporter og delårsrapporter viser vi hvordan vi jobber med bærekraft. Fordi det arbeidet er det viktigste vi gjør.

Du finner årsrapporter i pdf-format helt tilbake til 2012 i listen under.

Nøkkeltall for 2020

  • Brutto driftsinntekter: 4,6 mrd. kr
  • Konsernresultat: 1,5 mrd. kr
  • Utbytte for 2020: 800 mill. kr
  • Egenkapital: 11,0 mrd. kr
  • Balanse: 27,7 mrd. kr

Årsrapporter og delårsrapporter

Finanskalender 2021

  • Årsregnskap 2020, 22. april
  • Generalforsamling, 20. mai
  • Delårsrapport 1. kvartal 2021, 20. mai
  • Delårsrapport 2. kvartal 2021, 26. august
  • Delårsrapport 3. kvartal 2021, 4. november

Styrets revisjonsutvalg

Styret i Eviny AS har et revisjonsutvalg som ble etablert i 2008.

Utvalget består av tre styremedlemmer, valgt av styret. Ett av medlemmene skal også være ansattrepresentant. Styret utpeker leder for utvalget, som er sitter i en periode på to år. Revisjonsutvalget møtes minst 5 ganger i året.

Revisjonsutvalgets formål, oppgaver og funksjon er i samsvar med norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse. Revisjonsutvalget gjennomgår blant annet utkastene til kvartals- og årsregnskapene før fremleggelse og godkjenning i styret. I sin gjennomgang av regnskapene har utvalget drøftinger med ledelsen, internrevisjon og ekstern revisor.

En av revisjonsutvalgets oppgaver er å påse at konsernet har uavhengig og effektiv intern og ekstern revisjon. Minst en gang i året har utvalget møte med revisor uten tilstedeværelse fra administrasjonen.

Eierstyring og selskapsledelse

Det overordnede styringssystemet i Eviny er basert på "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse".

Anbefalingen følges så langt det er hensiktsmessig i forhold til selskapets eierskap og organisering. Gjennom god eierstyring og selskapsledelse skal Eviny bygge tillit, styrke relasjoner og legge grunnlaget for en etisk og bærekraftig forretningsførsel.

Avvik fra NUES-anbefalingen er i hovedsak knyttet til at selskapet ikke er børsnotert og offentlige reguleringer av vår virksomhet. Her finner du mer informasjon.

Innkalling og saksliste for generalforsamlinger i Eviny

Her finner du vedtekter for Eviny AS

Se vedtekter