Vannkraft – vår mest verdifulle energikilde

Selv om vannkraft er et verdens eldste energikilder, blir den fortsatt ansett som en av fremtidens viktigste energiløsninger. Derfor er vannkraften like aktuelt i dag som for 100 år siden, og uten den ville du ikke hatt mulighet til å lade elbilen eller se på TV når solen ikke skinner og vinden ikke blåser.

Eviny er en av Norges største produsenter av vannkraft, og det har vi vært i over 100 år. I dag har vi 39 kraftverk fordelt på flere vassdrag på Vestlandet. I gjennomsnitt produserer vi 7,7 TWh vannkraft hvert år, og det tilsvarer strømforbruket i hele 480 000 boliger.

Selv om vi produserer vannkraft, betyr ikke det at vi ikke tenker nytt. Vi er engasjert i alle grønne energikilder, og da spesielt solenergi og havvind. Vannkraft er likevel noe helt for seg selv. Det er nemlig få, om noen, energiløsninger som gir oss like mye for så lite.


Hva er fordelene med vannkraft?

Kort sagt – mange. I første rekke fordi:

  • Vannkraft er rent, bærekraftig, miljøvennlig, evigvarende og fornybart.
  • Vannkraft kan redusere faren for flom (åpnes i nytt vindu), noe som er nyttig fordi vi får mer ekstremvær.
  • Vannkraft er regulerbart, og vannet kan lagres til senere bruk.
  • Vannkraft forurenser ikke luften, og ingen energiteknologier har lavere utslipp (åpnes i nytt vindu).
  • Vannkraft har høyere virkningsgrad og lengre levetid enn all annen kraftproduksjon.

Hvorfor er vannenergi en fornybar energikilde?

Det er fordi vannenergien følger det samme vannkretsløpet du lærte om på skolen. Når det kommer nedbør i form av regn eller snø, fylles innsjøene og elvene opp. Vannet følger tyngdekraften, og renner mot det laveste utløpet. Denne høydeforskjellen skaper bevegelsesenergi – jo høyere den er desto bedre, og det er denne vi utnytter når vi produserer strøm.

Så, hvordan fungerer vannkraft? Jo, for å få mer bevegelsesenergi kan vi bygge demninger som samler vannet på et høyere nivå. Disse har gjerne et vannmagasin i tillegg som kan tappes når vi trenger ekstra mye strøm, som for eksempel på kalde vinterdager.

Fra demningen og magasinet går vannet i stor fart gjennom et rør eller en trykksjakt til kraftstasjonen, der turbinene er. Når vannet treffer disse, produseres mekanisk energi, og gjennom en generator blir dette omgjort til elektrisk kraft som gir deg lys og varme. Når vannet er brukt, renner det ut i havet og fordamper, før det igjen faller som snø eller regn.

Så starter syklusen på nytt – i generasjon etter generasjon. Og derfor er vannet fornybart.

Demningene og magasinene er med på å gjøre vannkraften er regulerbar.

Hva er forskjellen på regulerbar og ikke-regulerbar kraft?

All kraft må produseres når det er behov for den, og brukes i samme øyeblikk. Men slik energimarkedet er i dag, er det ingen fornuftige måter å lagre kraft på. Det finnes batteriløsninger, men ikke til storskalabruk. Dette betyr at når det blir stort behov for strøm en kald morgen det ikke er vind og sol, kan vi ikke bruke kraft fra disse da det ikke kan produseres.

Og det er her en annen av fordelene med vannkraft kommer inn i bildet – den kan nemlig reguleres ved å ha demninger, vannmagasiner og regulerbare vassdrag. Det er derfor den beste, og mest stabile og fleksible kraftkilden i dagens marked nettopp fordi vi kan lagre vannet vi ikke bruker. Vannet blir dermed en form for batteri siden vi kan slippe opp magasinene, og produsere kraft direkte til forbrukerne når de trenger det. Det betyr at når du setter i gang vaskemaskinen eller skrur på TV-en, blir strømmen produsert i samme sekund.

Dette gjør vannkraften vår ekstremt verdifull, fordi vi alltid har tilgang på strøm selv om værforholdene ikke ligger til rette for produksjon av energi fra sol og vind. Disse to vil likevel få større betydning som energikilde i fremtiden, og da vil vannkraften bli enda viktigere for å sikre balanse mellom produksjon og forbruk til enhver tid.

Et annet viktig poeng er at vi utveksler kraft med Europa, som i dag er i ferd med å gå fra russisk gass til grønne løsninger som vind, vann og sol. Sentraleuropeiske land har ikke samme tilgangen på vannkraft, og er avhengige av å importere denne fra land som Norge når det ikke blåser eller er sol. Samtidig kan vi importere kraft fra kontinentet når de har mye energi fra vind og sol, og da kan vi spare vann i magasinene våre.

Vår felles vannkraft er på mange måter grunnsteinen i hele kraftleveransen, både nasjonalt og på et europeisk nivå. Og det er derfor vannkraft spiller så godt sammen med solenergi og havvind – vi kan bruke strøm fra sol og vind når det er fint vær eller blåser. Da kan vi fylle opp magasinene, og så bruke strøm fra vannkraft når det er overskyet eller vindstille.


Er norsk vannkraft bra for naturen og miljøet?

Å bygge demninger og magasiner medfører inngrep i naturen, og derfor er vi i Eviny svært opptatt av miljøet i og rundt innsjøene og vassdragene. For å påvirke flora og fauna minst mulig etterstreber vi alltid tett samarbeid med forskere, jakt- og fiskerlag, grunneiere, lokalsamfunnet og myndigheter for å få frem kunnskap og gjennomføre gode miljøtiltak. Denne typen samarbeid har blant annet ført til bygging av fisketrapper og ivaretakelse av habitater og biotoper for dyr og planter, og dette blir alltid lagt stor vekt på når nye kraftverk planlegges.

I tillegg gjør vannkraft elvene sikrere mot flom. Vi får oftere ekstremvær med store mengder regn. Enkelte år er det også mye snøsmelting. Vannmagasin fungerer som en buffer og reduserer faren for oversvømmelser, noe som blir enda viktigere med tanke på klimaendringene. Regulerbar vannkraft kan dermed bli avgjørende for å dempe flommer som kan føre til skader i lokalsamfunnet.

Les mer om vannkraft fra Eviny