Nye ambisiøse klimamål

Publisert 19. mars 2023

Eviny skal oppnå netto null klimagassutslipp i egen drift innen 2027 og i hele verdikjeden innen 2040.

Helikopter i luften
Helikopter er en av Eviny sine utslippskilder, som de skal kutte utslipp fraFoto: Helge Hekland, BKK

– Dette er ambisiøst, men helt riktig vei å gå. Det innebærer en drastisk reduksjon i våre direkte utslipp, samt at vi må påvirke våre leverandører til å kutte sine utslipp. Det innebærer også at vi må kompensere med karbonfangst og -lagring for de utslippene vi ikke klarer å kutte, sier konstituert konsernsjef Kristin Aadland i Eviny. 

Ti tiltak skal bidra til å nå de nye klimamålene. Det handler blant annet om å kartlegge klimagassutslipp og utslippsreduserende tiltak i beslutningssaker, stille strengere klimakrav til leverandører, fortsette utskiftingen av fossilbiler til elbiler, redusere utslipp fra helikopterflyging og flyreiser, bruke lavkarbonbetong og etterspørre andre klimavennlige løsninger, samt redusere utslipp av den kraftige klimagassen SF6 fra høyspentanlegg.

– Bakgrunnen for de reviderte klimamålene er at våre omgivelser er preget av dramatiske globale klimaendringer, og vi opplever stadig tydeligere forventninger og krav fra kunder, leverandører, eiere, ansatte, myndigheter og samarbeidspartnere om hensynet til klima og miljø, sier Trine Hunderi Sætre som er rådgiver for Strategi og Bærekraft i Eviny.

– Eviny er en del av klimaløsningen gjennom produksjon av fornybar energi og elektrifisering av samfunnet, og vi profilerer oss som fornybarselskap. Denne posisjonen medfører et særskilt ansvar for å redusere negativ påvirkning av våre aktiviteter, og reduksjon av klimagassutslipp fra egen drift og verdikjeden er en viktig del av dette ansvaret, sier Aadland.

Nå starter jobben med å operasjonalisere handlingsplanen.

– For å nå målene er det nødvendig å justere prosedyrer, prosesser, krav og arbeidsmetoder, samt gjøre investeringer i klimavennlige løsninger. Det viktigste for å bremse klimaendringene er raske og omfattende kutt i egne utslipp, og vi er avhengig av samarbeid på tvers i konsernet og med leverandører og partnere for å klare dette, sier Hunderi Sætre.

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler