Reduserer utslippet av klimagasser med 65 prosent

Publisert 28. juni 2022

Oppgradering av dammene ved Svartavatnet i Haugsdalsvassdraget blir et pilotprosjekt for bærekraft. Eviny gjør tiltak som kan redusere utslippene av klimagasser til en tredjedel i forhold til et basisprosjekt.

Overløp ved Dam Svartavatnet i Haugsdalsvassdraget.
Dammene ved Svartavatnet skal oppgraderes for å tilfredsstille nye krav i damsikkerhetsforskriften og endringer i klima.Foto: Eviny

– Bærekraftstiltakene handler blant annet om tekniske løsninger og hvilke materialer vi bruker, for eksempel lavkarbon-betong. Boligriggen forsynes med strøm i stedet for diesel, og vi skal bruke elektriske kjøretøy og anleggsmaskiner der det er mulig. Restutslippet skal kompenseres, slik at hele prosjektet blir klimanøytralt, forteller prosjektleder Håvard Fosse i Eviny.

Utviklet egen klimagasskalkulator

I forbindelse med dette prosjektet har Håvard utviklet en egen klimagasskalkulator for å beregne klimavirkningen av ulike løsninger og materialer. Alle data er ikke lett tilgjengelig, så noen utslipp må prosjektet regne seg frem til selv og legge inn i kalkulatoren.

– Mange gode tiltak kutter både utslipp og kostnader. Det gir stor verdi å velge løsninger som reduserer omfanget av prosjektet, slik at vi bruker mindre betong og færre maskintimer, sier Håvard.

I basisalternativet ville utslippet blitt over 1000 tonn CO2. Ned til 450 tonn koster ikke reduksjonen noe for prosjektet. Tiltakspakken for å komme ned til 350 tonn koster rundt 3,5 millioner kroner, mens hele prosjektet koster rundt 60 millioner kroner.

Forsterker dammen for å møte klimaendringer

Svartavatnet ligger på grensen mellom Masfjorden og Modalen og er inntaksmagasin for Vemundsbotn kraftverk. Hoveddammen er en 270 meter lang steinfyllingsdam. Sekundærdammen er bygget i betong og er 385 meter lang.

Prosjekteringen er i gang, mens gjennomføringen starter neste år og skal være ferdig i 2025.

– Oppgraderingen skjer for å tilfredsstille nye krav i damsikkerhetsforskriften og endringer i klima. På hoveddammen skal vi bygge ny damtå, rehabilitere tetningsplate og bygge ny lekkasjemåling. På sekundærdammen skal vi blant annet lage nytt forlenget overløp og bygge på betongen oppstrøms, forklarer Håvard.

Imponert over prosjektet

Divisjonssjef Erik Skorve er gledelig overrasket over at mindre justeringer i gjennomføringsmetode gir så store kutt i utslippene.

– Jeg hadde forventet betydelig større kostnader med en så gjennomført bærekraftløsning. Det er imponerende å se hvordan prosjektet har jobbet med bærekraft. De har kombinert egen kompetanse med bistand fra konsulenter og har jobbet frem et veldig godt konsept. Vi skal bruke erfaringene fra denne piloten til å finne den beste måten å jobbe med bærekraft i fremtidige prosjekt, opplyser Erik.

Eviny skal halvere utslippet innen 2030

Eviny har som mål å redusere klimagassutslippene med minst 50 prosent innen 2030, målt i forhold til utslippsnivået i 2019. Silje Skaar Sunde, leder for Strategi og bærekraft i Eviny, mener den nye klimagasskalkulatoren kan ha stor verdi for hele konsernet.

– En klimagasskalkulator vil være et godt verktøy som synliggjør fotavtrykk med ulike løsninger. Det er mulig å gjøre gode og bærekraftige valg, men da må du ha innsikt og kunnskap. Det bidrar piloten og utviklingen av en slik kalkulator til, sier Silje.

– Viktig for vår legitimitet

Bærekraftslederen er tydelig på at nå handler det ikke lenger om det skal satses på bærekraft eller ikke. Bærekraft blir en forutsetning for å være en relevant og attraktiv aktør fremover.

– Internasjonale klimamål omsettes til nasjonale og regionale mål og krav. Våre interessenter stiller krav til vår virksomhet, og vi ser nå økende oppmerksomhet rundt bærekraft fra flere hold som bankforbindelser, kunder, leverandører og eiere. Eviny-konsernet har store ambisjoner om lønnsom verdiskaping i overgangen til nullutslippssamfunnet. Det stiller store krav til hvordan vi arbeider med eget fotavtrykk for at vi skal ha legitimitet som en leverandør av nullutslippsløsninger for andre, understreker Silje.

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler