Elektrifisering – veien til nullutslippssamfunnet

Klimagassutslippene i Norge går i riktig retning. Men det er fremdeles langt igjen til målet fra Parisavtalen, som er 80 prosent reduksjon innen 2050, sammenlignet med 1990-nivået. Elektrifisering er det mest effektive klimatiltaket vi kan ta – men hva innebærer det?

Foreløpig ligger vi langt fremme når det gjelder elektrifisering, men det går dessverre for sakte. Vi kan bli enda bedre til å raskere erstatte fossile energikilder som gass, olje, bensin og diesel. Og det er her sol, vind og vann kommer til hjelp.

Elektrifisering og vannkraft

Elektrifisering handler altså om å bytte ut forurensende fossile energikilder, med elektrisk energi – gjerne fra vannkraft, som vi også kan regulere produksjonen av. Det betyr vi kan “skru på kranen” når vi har behov for vann, og lagre det vi ikke trenger til senere bruk. Men enda viktigere – den norske kraftproduksjonen er tilnærmet utslippsfri, og selve elektrisiteten er utslippsfri. Det er derfor elektrifisering fra vannkraft er en så stor og viktig del av det grønne skiftet.

I Norge blir nesten 100 prosent av strømmen produsert med fornybar og bærekraftig energi, og vannkraft står for over 90 prosent. Her ligger vi langt foran det meste av Europa som i større grad har basert seg på strøm fra kull og gass, selv om det nå satses for fullt på fornybar energi i mange av disse landene. Elektrifisering er med andre ord et fantastisk virkemiddel for å få ned utslipp, og kanskje det viktigste klimatiltaket vi kan gjøre.

Når det gjelder det samlede energiforbruket i Norge, stiller det seg annerledes. Her er nemlig halvparten fra fossil energi. Det er dette forbruket vi ønsker å få bort, og som det i mange tilfeller er enkelt å gjøre noe med – spesielt gjennom elektrifisering av transport og industri. Slik når vi raskere målet om nullutslippssamfunnet.

Hva kan elektrifiseres innen transport?

Her er det fristende å svare alt som bruker fossilt brensel, både “til lands, til vanns og i luften”. Av mer kjente og jordnære eksempler der vi har kommet langt, kan vi i første rekke nevne elektriske biler og tog. Det har dessuten kommet en del elmotorsykler på veiene, og det tar nok ikke alt for mange år før tungtransporten er elektrifisert.

På vannet blir elektriske småbåter og ferger stadig mer vanlig. Større båter og cruiseskip får landstrøm, og dette brukes til blant annet oppvarming, nedkjøling, lys og elektriske apparater. Fordelen med landstrøm er at lokale utslipp, støy og forurensninger i luft og vann nesten forsvinner helt mens skipene ligger fortøyd ved kai.

Også elektriske fly har begynt å få luft under vingene. Eviny har inngått et samarbeid med Nordic Air Racing Team, som har bygget verdens første elektriske racingfly (åpnes i nytt vindu). Når det gjelder kommersiell luftfart ligger elektrifiseringen noen år frem i tid. Ifølge Avinor (åpnes i nytt vindu) er målet at luftfarten skal være fossilfri innen 2050, som passer bra med Parisavtalen.

Elektrisk luftfart kan bli ny norsk eksportartikkel

Visste du forresten at elektrifisering er et godt ENØK-tiltak? Elektriske motorer er langt mer energieffektive enn motorer på bensin eller diesel, og elektrisitet fra fornybar kraft mer enn halverer energibruken sammenlignet med fossil kraft. Det betyr at elektrifisering ikke bare er miljøvennlig, men det fører til at det samlede energiforbruket går betydelig ned.

Elektrifisering av industri og utslippsfrie byggeplasser

Når vi snakker om elektrifisering, handler det ikke bare om ting som frakter deg fra A til Å. I industrien er det store miljøgevinster å hente, og Enova (åpnes i nytt vindu) forteller at halvparten av utslippene fra industrien kan kuttes med eksisterende teknologi. Samtidig skal det nevnes at industrien har gjort en god jobb med et stadig økende fokus på elektrifisering – de siste 30 årene er utslippene kuttet med nær 40 prosent.

Likevel er landbasert industri fremdeles den nest største utslippskilden i Norge. Det er bare olje- og gassutvinningen på sokkelen som slipper ut mer. Elektrifisering kan være en utfordring, og for å nå målet om nullutslipp kreves det ofte store investeringer innen både industri- og kraftbransjen.

Et av de enklere tiltakene som kan gjøres i så måte er å satse på utslippsfrie havbruk og utslippsfrie byggeplasser, både ved hjelp av byggestrøm og ved å elektrifisere bevegelige og stasjonære maskiner som i dag bruker fossilt drivstoff. Innen bygg- og anleggsbransjen har for øvrig det grønne skiftet allerede startet – i løpet av 2022 er det beregnet at 15 prosent av nye gravemaskiner i Norge vil være elektriske, og før 2030 er målet at hele den offentlige og private byggebransjen skal være utslippsfri.

Det er ingen tvil om at elektrifisering av industrien vår kan bli et viktig bidrag til verdiskapningen i årene som kommer – hvilket i tillegg er med på å legge til rette for nye næringer som hydrogenproduksjon og batterifabrikker. Samtidig må vi sørge for å kunne produsere nok kraft til å dekke fremtidens behov for strøm.


Vi elektrifiserer samfunnet

Vi i Eviny er sterkt engasjert i elektrifiseringen av samfunnet, siden dette vil kutte utslipp og gi nye, grønne arbeidsplasser. Blant annet har vi pekt på behovet for økt produksjon av fornybar energi innen vann, sol og vind og utbygging av strømnettet, slik at strømmen kommer frem til forbrukerne – og blir billigere.

Eviny er en pådriver for energiomstillingen fra fossil til elektrisitet, og vi er godt i gang. I dag er vi størst i Norge på lynlading for elbiler, men vi gir oss ikke med det. Målet vårt er å også bli størst på elektrifisering innen en rekke andre områder, som utslippsfrie havbruk og byggeplasser, landstrøm for skip, og lading av biler, båter og maskiner.

Vann, vind og sol gir deg ren, fornybar og bærekraftig energi – vi i Eviny vil fortsette å jobbe for at vi får et nullutslippssamfunn innen 2050.

Hvordan ligger Norge an på veien til nullutslipp? Det kan du sjekke på Tilnull.no (åpnes i nytt vindu)

Se alle våre tjenester