Eviny satser på termisk energi

Vi spisser satsingen på utvikling av fornybar energiproduksjon og lokale energiløsninger fra termisk energi.

Norge styrer mot et kraftunderskudd allerede i 2027, og kapasiteten på Vestlandet er spesielt belastet. Vi i Norge har lenge vært bortskjemt med tilgang til ren fornybar elektrisk kraft, og har i stor grad bygget opp energisystemet, bygningsmassen og industrien vår rundt dette.

I takt med økende kraftbehov og manglende kapasitet i strømnettet, skal vi utvikle og optimalisere energiløsninger ved bruk av overskuddsenergi og termisk energi.

I landet vårt har vi god tilgang til ulike former for termisk overskuddsenergi, og mange av landets største byer har allerede bygget opp et fjernvarmenett basert på den tilgjengelige energien som ellers ville gått til spille.

Fjernvarme er en energikilde som er spesielt godt egnet til oppvarming og som avlaster strømnettet ved å frigjøre elektrisitet til andre viktige formål.

Eviny har siden 2003 bygget over 200 kilometer med fjernvarmerør, som i dag bruker overskuddsvarme fra avfallsforbrenning til å varme opp næringsbygg, borettslag og sameier i Bergen og Førde.

Nå spisser vi satsingen på termisk energi i Eviny.

  1. Vi inngår samarbeid for å etablere kundenære energiløsninger som tar i bruk termisk energi
  2. Vi optimaliserer eksisterende anlegg slik at de både lever lenge og gir best mulig effekt
  3. Vi følger med i samfunnet og jobber proaktivt for å komme tidlig inn i prosjekter som vi ser har potensial for bærekraftige energiløsninger fra sol og termisk energi

Noen kjappe fakta

Vi leverer fjernvarme til
1050bygg
I 2022 utgjorde det
300 GWhenergi
Dette gjør vi gjennom over
200kilometer fjernvarmerør

Vi satser også på vindkraft

I løpet av de neste 10 årene skal vi være en pådriver for grønn energiomstilling og regional utvikling, og skal realisere 2,5 TWh ny fornybar energi.

Vi skal gå foran og ta ansvar for å skaffe den fornybare energien samfunnet trenger – på naturens premisser og med hensyn til sårbar natur.

Les om vindkraftsatsingen

Våre andre satsingsområder